Yhdistys

Suositus terveyslääkärin toimintaperiaatteista

Yhdistys on laatinut suosituksen, jolla pyritään yhtenäistämään työterveyslääkärien toiminnalle tunnusomaiset eettiset periaatteet.

Toiminnan yleiset lähtökohdat ja näiden periaatteet

Työterveyslääkärin ensisijainen tavoite on yksilön terveyden, työ- ja toimintakykyisyyden säilyttäminen ja edistäminen sekä työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy.

Tavoitteena on edistää työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta sekä työyhteisön hyvinvointia.

Työterveyslääkäri toimii yhteistyössä muiden työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Työterveyslääkäri noudattaa toiminnassaan lääkärin ammatin yleisiä eettisiä periaatteita.

Työterveyslääkärin, yksilö-, yritys- ja yhteisöasiakkaan välinen toiminta perustuu luottamukseen kaikilla toiminnan tasoilla.

Työterveyslääkäri on toimipaikkansa työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon asiantuntija, jonka ratkaisut perustuvat lääketieteelliseen tietoon, ammattikokemukseen ja työpaikan olosuhdetuntemukseen sekä riskinarviointiin.

Hänen on jatkuvasti huolehdittava ammatillisten taitojensa ylläpitämisestä ja kehittämisestä.

Työterveyslääkärin tulee näiden periaatteiden mukaisesti vastata siitä, että hänen hoidettavanaan olevat työterveyshuoltojärjestelyt ovat työterveyshuoltolain ja muiden työterveyshuoltoa ohjaavien säännösten mukaisia.

Työterveyslääkäri vastaa siitä, että toiminta täyttää kaikilta osin lääketieteelliset kriteerit ja noudattaa eettisiä periaatteita.

 

A. Työterveyslääkäri asiantuntijana

Työterveyslääkärin toiminnan perustana ovat työtä, työolosuhteita ja työntekijöitä koskevat tiedot. Hänen on perehdyttävä työhön liittyviin altisteisiin, työssä käytettävien aineiden, koneiden, laitteiden ja välineiden terveysvaikutuksiin.

Työterveyslääkäri muodostaa oman kantansa ja näkemyksensä työn terveydellisistä vaaroista sekä työn tekemisen edellytyksistä ja esteistä lääketieteelliseen tietämykseen perustuen. Hänen on tunnettava myös toimintaorganisaatioon ja työyhteisöön liittyvät terveyden- ja hyvinvoinnin kannalta oleelliset seikat.

Työterveyslääkäri toimii kaikissa työterveyslääkärin päätöksentekoa edellyttävissä asioissa oman ammattietiikkansa pohjalta itsenäisenä puolueettomana asiantuntijana ja vastaa siitä, että toiminta on lääketieteellisesti perusteltua ja asianmukaista.

Työterveyslääkärin on rajoituttava kannanotoissaan kysymyksiin, joissa tarvitaan ja voidaan käyttää terveydenhuollollista ja lääketieteellistä asiantuntemusta ja hänen on perustettava lausuntonsa omiin havaintoihin sekä hankkimiinsa luotettaviin selvityksiin.

Työterveyslääkäri käyttää asiantuntijaosaamistaan organisaatioiden kaikilla tasoilla terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

 

B. Työterveyslääkäri ja terveystarkastukset

Työterveyslääkäri vastaa työterveyshuollossa tehtävistä terveystarkastuksista. Terveystarkastuksia tehdessään työterveyslääkäri noudattaa viranomaisohjeita ja hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia periaatteita. Työterveyslääkäri tekee johtopäätöksensä lääketieteelliseen ja terveydenhuollolliseen tietämykseen perustuen.

Terveystarkastuksissa ja muussa työterveyshuoltotoiminnassa hyvinvoinnin edistäminen ja terveysneuvonta perustuvat työntekijän ja työterveyslääkärin tasavertaiseen yhteistyöhön.

Työhönsijoitustarkastuksia tehdessään työterveyslääkäri arvioi työntekijän terveydellistä soveltuvuutta suhteessa aiottuun työhön. Arviointi perustuu yksilön terveydentilan lisäksi tietämykseen työstä johtuvista terveyden vaaroista, haitoista ja riskeistä sekä työn terveydentilalle asettamista vaatimuksista.

Työterveyslääkäri ei saa suositella työntekijää työtehtävään, joka vaarantaa työntekijän terveyden tai aiheuttaa olemassa olevan sairauden pahenemisen eikä tehtävään, jossa työntekijästä johtuen voi aiheutua hänelle itselleen tai toiselle henkilölle terveyden tai tapaturman vaara.

Lausunto sopivuudesta tarkoitettuun työhön annetaan työntekijälle, ellei työntekijän ja työnantajan kanssa toisin sovita tai ellei lainsäädäntö toisin määrää.

 

C. Työterveyslääkäri työ- ja toimintakyvyn arvioijana

Työterveyslääkäri on työ- ja toimintakyvyn arviota tekevä lääketieteellinen asiantuntija. Työkykyä, työn kuormittavuutta ja työkyvyttömyyden uhkaa arvioidessaan hänen johtopäätöstensä tulee perustua omiin havaintoihin ja tutkimustuloksiin. Arviointiin liittyvien muiden tietojen asiallisuudesta ja luotettavuudesta on oltava riittävä varmuus.

Työterveyslääkäri ohjaa työntekijän tarvittaessa tarkempiin jatkotutkimuksiin, hoitoon ja kuntoutukseen. Työterveyslääkäri osallistuu vajaakuntoisen työntekijän työtehtävien ja työolosuhteiden arvioimiseen ja kehittämiseen sekä tarvittaessa uudelleen sijoittamisen selvittämiseen ja tukemiseen yhteistyössä työntekijän, henkilöstöhallinnon ja linjajohdon kanssa.

Työterveyslääkärin on oltava selvillä työpaikan henkilöstön sairastavuudesta ja hänen on saatava käyttöönsä yksilöidyt sairauspoissaolotiedot. Vastaanotolla kertyvän muun tiedon kanssa poissaolotiedot luovat perustan tarvittaville hoito-, kuntoutus- ja työkyvyn arviointitoimille sekä työolosuhteiden ja työkykyä ylläpitävän toiminnan kehittämiselle yksilö- ja yhteisötasolla.

Työterveyslääkärin tehtäviin ei kuulu sairauspoissaolojen eikä päihteiden väärinkäytön hallinnollinen seuranta ja valvonta. Käsiteltäessä väärinkäytöstapauksia työterveyslääkärillä tulee olla mahdollisuus toimia asiantuntijana.

Työterveyslääkäri osallistuu asiantuntijana päihdeongelmaisen hoitoonohjaukseen sekä työpaikan hoitoonohjauksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Työterveyslääkärin osallistuessa yrityksen asiantuntijana työkyvyttömyysasioiden käsittelyyn hän ei saa käsitellä itse kirjoittamiaan lausuntoja.

 

D. Työterveyslääkäri ja yritysorganisaatio

Työterveyshuollon järjestämisvastuu on työnantajalla ja sen toteutumista valvoo työsuojeluviranomainen.

Työterveyslääkäri toimii yritysorganisaatiossa riippumattomana asiantuntijana kaikissa työterveyshuollon toteuttamisvaihtoehdoissa.

Työterveyslääkärin tulee edellyttää, että hänellä on käytettävissään sellaiset voimavarat, joiden avulla on mahdollista toteuttaa hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaista työterveyshuoltoa.

Työterveyslääkärin tehtävänä on luoda yhteydet työyksiköiden- ja osastojen lisäksi henkilöstöhallintoon, työn suunnitteluun, työsuojeluorganisaatioon ja muihin yhteistyöorganisaatioihin.

Työterveyslääkärin on voitava asioida suoraan yrityksen johdon, luottamushenkilöiden ja muiden yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden sekä näiden yhteisten ja erillisten toimielimien kanssa. Hänellä on oltava vapaa pääsy vastuullaan oleville työpaikoille.

Työterveyslääkärillä on oltava valmius ottaa vastaan yksikkönsä hallinnollisen esimiehen vastuu ja tehtävät. Johtamistyössä työterveyslääkärin on noudatettava oikeudenmukaisen johtajuuden periaatetta.

Työterveyslääkärin ei ole suositeltavaa toimia oman työyhteisönsä työterveyslääkärinä.

 

E. Työterveyslääkäri ja muu terveydenhuolto

Työterveyslääkäri toimii perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja muiden työterveyshuoltoyksiköiden kanssa kollegiaalisessa yhteistyössä myös taloudellisessa kilpailutilanteessa.

Työterveyslääkärin toiminnan tavoite on joustava ja tuloksellinen yhteistyö muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa asiakkaan parhaaksi.

 

F. Työterveyslääkäri ja salassapito

Työterveyslääkäri vastaa siitä, että työterveyshuollon järjestelyt, tietojärjestelmät, kortistot ja yhteistyö eri tahojen kanssa noudattavat terveydenhuoltoa koskevia salassapitoperiaatteita ja lainsäädäntöä.

Työterveyslääkäri ei saa paljastaa työtehtävissään tietoonsa saatua teollista tai kaupallista liikesalaisuutta.

Työterveyslääkäri ei saa kuitenkaan salata sellaista tietoa, joka on välttämätön työntekijän tai työyhteisön terveyden tai turvallisuuden suojaamiseksi.

Työterveyslääkärin on tarvittaessa ristiriitaisessa tilanteessa konsultoitava asiaan perehtynyttä lainopillista asiantuntijaa.

 

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.