Työterveyslääkäri-lehden kirjoitusohjeet

TTL ohje kirjallisuusviitteisiin 2018

KIRJALLISUUSVIITTEET (SAMAT KUIN SUOMEN LÄÄKÄRILEHDESSÄ) 

TTL:ssä ei ole pakko käyttää tekstissä kirjallisuusviitteitä. Jos kirjallisuusviitteitä kuitenkin välttämättä halutaan käyttää, ne mer­kitään teks­tiin sul­keissa olevin nu­meroin esiin­ty­mis­jär­jes­tyk­sessä (1,2), (4–6) ja luette­loidaan nume­ro­jär­jes­tyk­sessä teks­tin lop­puun. Tekstin­kä­sit­te­lyoh­jelman auto­maat­ti­viit­taus­jär­jes­telmää ei pi­dä käyt­tää.

Jos lähde koskee vain yhtä lausetta, sulkeissa oleva viitenumero merkitään lauseen perään ennen pistettä (1). Myös useampi lause voi tekstissä liittyä samaan lähteeseen. Tällöin viitenumero merkitään sulkeissa pisteen jälkeen. (2)

Kirjal­li­suus­luet­teloon mer­kitään vain kirjal­lisia viit­teitä; julkai­se­mat­tomat ha­vainnot ja suul­liset tiedo­nannot voi­daan mai­nita teks­tissä sul­keissa (Vir­tanen, Mat­ti, henki­lö­koh­tainen tiedo­nanto) (Kos­kinen, Kau­ko, julkai­se­maton ha­vainto). Jul­kais­ta­vaksi hyväk­sytty, mut­ta vie­lä julkai­se­maton kir­joitus voi­daan mer­kitä kirjal­li­suus­luet­teloon liittä­mällä sii­hen mai­ninta ”pai­nossa”.

Jos artikkelissa on sekä lähteitä, joihin viitataan tekstissä, että muuta suositeltavaa kirjallisuutta, voidaan käyttää otsikoita ”Lähteet” ja ”Kirjallisuutta”.

Lääke­tie­teel­liset aika­kaus­lehdet

Kirjoittajien nimet. Artikkelin nimi. Lehden nimi. Vuosiluku, volyymi, sivunumerot.

Sivu­nu­me­roista mer­kitään ensim­mäinen ja viimei­sestä se osa, jo­ka eroaa alku­sivun nume­rosta, esi­mer­kiksi 1234–56. Jos teki­jöitä on monta, mer­kitään kol­me ensim­mäistä ja nii­den jäl­keen ym. Leh­den ni­mestä käy­tetään esim. Medli­ne-tie­to­kan­nasta löy­tyviä lyhen­teitä il­man pis­teitä. Esim:

No­hynek H, Jo­kinen J, Par­tinen M ym. Pande­mia­ro­kot­teen yh­teys las­ten narko­lepsian esiin­ty­vyyden äkil­liseen lisään­ty­miseen Suo­messa. Suom Lää­käril 2012;67:1035–44.

Drummond M, Weat­herly H, Fer­gu­son B. Eco­nomic eva­luations of health inter­ven­tions. A broader perspec­tive should inc­lude costs and be­nefits for all sta­ke­holders. BMJ 2008;337:a1204. DOI:10.1136/bmj.a1204

(Supp­le­mentti:) Pratley RE ym. Effi­cacy and sa­fety of once-weekly (OW) albig­lu­tide vs. once-daily (OD) lirag­lu­tide in Ty­pe 2 dia­betes (T2D) ina­de­qua­tely cont­rolled on oral agents: Har­mony 7 trial. Dia­betes 2012;61(suppl 1):A20–41.

(Coch­ra­ne-katsaus:) Kar­ner C, Chong J, Poo­le P. Tiot­ropium ver­sus pla­cebo for ch­ro­nic obstruc­tive pulmo­nary di­sease. Coch­rane Data­base Syst Rev 2012;7:CD009285.

Julkai­su­sarjat

Kirjoittajan nimi. Raportin nimi. Julkaisija, sarjan tiedot, julkaisuvuosi sekä referoitavan osan sivunumerot. Esim:

Jaa­kola S, Lyyti­käinen O, Rimha­nen-Finne R ym, toim. Tartun­ta­taudit Suo­messa 2011. Ter­veyden ja hyvin­voinnin lai­tos, Ra­portti 36/2012.

Kir­jat

Kirjoittajan nimi. Kirjan nimi. Julkaisutiedot eli painos. Julkaisupaikka (julkaisijan ko-tipaikka): kustantaja, painovuosi;tarvittaessa referoitavan osan sivunumerot. Esim:

Vaughn BV, D´Cruz OF. Car­dinal ma­ni­fes­tations of sleep di­sorders. Kir­jassa: Kryger MD, Roth T, De­ment WC, toim. Prin­ciples and Prac­tice in Sleep Medi­cine, 5. pai­nos. Mis­souri: El­sevier 2011;647–57.

Inter­net-ai­neisto

Tekijä tai yhteisö. Aineiston otsikko. Viittauspäivämäärä. Verkko-osoite. Esim:

Suoma­laisen Lääkä­ri­seuran Duode­ci­min, Diabe­tes­liiton lääkä­ri­neu­voston, Suo­men Endok­ri­no­lo­giyh­dis­tyksen ja Suo­men Iho­tau­ti­lää­kä­riyh­dis­tyksen aset­tama työ­ryhmä. Dia­be­tes. Käy­pä hoi­to -suo­situs 30.11.2011. www.kay­pa­hoi­to.fi

Ke­la. Eri­tyis­kor­vat­taviin lääk­keisiin oi­keu­tetut ja kustan­nukset kor­vauksia saa­nutta koh­ti (päi­vi­tetty 28.1.2009). www.ke­la.fi/in/in­ter­net/suo­mi.nsf/NET/070703131233MP? Open Do­cument

Lääke­teol­lisuus ry koti­sivut. Ast­ma – inves­tointi sai­rauden hoi­toon kan­nattaa. (si­tee­rattu 12.2.2009). www.laa­ke­teol­li­suus.fi/page. php?pa­ge_id=99&off­set=24&news_id=256

Lait, ase­tukset ja pää­tökset

Ot­sikko, (ase­tuk­sen sää­tänyt minis­teriö, pää­töksen teh­nyt ta­ho), päivä­määrä, nu­mero, verkko-osoite. Esim:

La­ki tervey­den­huollon ammat­ti­hen­ki­löistä 28.6.1994/559. www.fin­lex.fi/fi/la­ki/ajan­tasa/1994/19940559

So­siaali- ja terveys­mi­nis­teriön asetus lääk­keen määrää­mi­sestä 2.12.2010/1088. www. edi­lex.fi/ke­la/fi/lain­saa­danto/20101088

Valtion­neu­voston pää­tös asbes­ti­työstä 21.12.1994/1380, muutos­sää­dökset 27.4.2006/ 318 ja 30.9.2010/863. www.edi­lex.fi/saa­dokset/ lainsaa­danto/19941380/

Työterveyslääkäriyhdistyksen kautta tavoitat laajalti työterveyslääkäreitä ja työterveyshuollon palveluntuottajia ympäri Suomen.